Publications


The #TanpaPerkauman Handbook

A collaboration betweeen IDEAS and Imagined Malaysia which serves to offer a concise compilation of the #TanpaPerkauman infographics under the National Unity and Interracial Harmony project funded by the European Union (EU). This handbook functions also as an educational resource and visual aid to inform and create greater awareness among the public regarding race relations, human rights, and the significance of international conventions for Malaysia from a historical-social perspective.

Download here.

Buku Panduan #TanpaPerkauman

Suatu usaha kerjasama antara IDEAS dan Imagined Malaysia yang menyimpulkan set infografik #TanpaPerkauman yang diterbitkan sebelum ini di bawah projek Perpaduan Nasional dan Keharmonian Kaum yang didanai oleh pihak Kesatuan Eropah (EU). Buku panduan ini turut berfungsi sebagai sebuah sumber rujukan berbentuk visual yang memaklum dan mewujudkan lebih kesedaran dalam kalangan masyarakat awam berkenaan isu perhubungan antara kaum, hak asasi manusia, serta kepentingan dan fungsi konvensyen antarabangsa buat Malaysia dari sudut pandang sejarah dan sosial.

Muat turun di sini.